Fotowoltaika
Reklama [b] - Barlinek Okna Artur Gubała
Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych wynosić będzie:

  1. 27 zł miesięcznie od mieszkańca,
  2. 135 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje więcej niż 5 osób,
  3. 26 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodzinnym, na której bioodpady będą zbierane w kompostowniku przydomowym i wykorzystywane na własne potrzeby,
  4. 130 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, na którym zamieszkuje więcej niż 5 osób na nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, na której bioodpady będą zbierane w kompostowniku przydomowym i wykorzystywane na własne potrzeby.

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych miejscowość Dalsze stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 5 zł miesięcznie od mieszkańca.

Roczna ryczałtowa stawka opłaty od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 206 zł.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości nie zamieszkałych:

  1. pojemnik lub worek o pojemności 80 l w wysokości 9,67 zł
  2. pojemnik lub worek o pojemności 120 l w wysokości 14,50 zł
  3. pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 29,00 zł
  4. pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 132,92 zł
  5. pojemnik o pojemności 1500 l w wysokości 181,26 zł
  6. kontener o pojemności 8 m ³ w wysokości 966,67 zł.

Jednocześnie informujemy, iż nie ma konieczności zmiany deklaracji. Prosimy o terminowe uiszczanie opłaty.

Ujawnienie podczas kontroli zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny spowoduje naliczenie opłaty podwyższonej, stanowiącej trzykrotność opłaty zdeklarowanej, za miesiące w których stwierdzono brak selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Numer konta na jaki należy odprowadzać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulega zmianie. Opłaty należny wnosić do 25 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu pok. nr 113 lub 114, tel (95) 7479187 lub (95) 7479174.

Źródło UMiG Myślibórz

03-01-2023 Redakcja

Dodaj komentarz